Algemene voorwaarden

1. BETROKKEN PARTIJEN
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige)
handelingen en rechtshandelingen tussen QASHQAI-CARDESIGN, de leverancier bij wie u via deze website producten bestelt en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website of e-mail een of meerdere producten hebt besteld
van QASHQAI-CARDESIGN,  langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen.
De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.
Zie ook punt 11
3. AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Dus zolang de voorraad strekt !!!
Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding.
QASHQAI-CARDESIGN of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
4. BETALINGSMETHODEN
QASHQAI-CARDESIGN accepteert de volgende betalingsmethoden:
Contante betaling bij aflevering, vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro, no bankcheck, kein scheck, pas de chéque de banque en geen levering onder rembours.
Wij kennen geen levering op rekening
5. PRODUKT PRIJZEN
Alle aangegeven prijzen zijn netto. QASHQAI-CARDESIGN kent geen kortingen op zijn artikelen. Ze zijn weergegeven in euro's inclusief 21% BTW. ( bij J1009309 is alleen een rekening mogelijk van 199,00 ex btw ) ( basis prijs blijft het zelfde met btw als voor 1 okt 2012 ) en exclusief verzendkosten.
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.
Prijswijziging ivm dollarkoers tov de euro
Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven
6. LEVERING
LET OP: WIJ VERZENDEN ORDERS VANAF 10,00 EX VERZENDKOSTEN
6.1 Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van QASHQAI-CARDESIGN wiens product(en) u hebt besteld, mits verzekerd en aangetekend verzonden is.
6.2 QASHQAI-CARDESIGN voegt verzendkosten toe aan de op deze website vermelde prijzen.De verzendkosten worden met u per mail overeen gekomen, en zijn afhankelijk van gewicht, grootte en verzendwijze. Wij berekenen geenadministratie kosten en verpakkingskosten .
LET OP: PER 1-1-2020 GELDEN ER NIEUWE INTERNATIONALE REGELGEVING VOOR BRIEVENBUSPOST NAAR HET BUITENLAND (ZIE LINK ) POSTNL.NL/VERANDERINGEN-BUITENLAND
Brievenbuspost in een envelop of doos gaat altijd voor risico van de klant.Het is een verzendmethode waar wij geheel geen controle over hebben. Wij bieden het aan omdat het vrijwel altijd goed gaat én omdat het goedkoop is.Maar omdat het niet te controleren is of een zending wel of niet afgeleverd is, kunnen we er geen  aansprakelijkheid over aanvaarden.Het betreft hier dus de goedkoopste verzendwijze of normale post.( Brievenbus verpakking gaat tot 32mm dikte incl doos )
Levering met of zonder Track&Trace kunnen wij geen aansprakelijkheid over aanvaarden, wel Aangetekend en Verzekerd.( volgens richtlijnen van Postnl en hun uitbetaling )
6.3 De levertijd bedraagt 2 tot 5 werkdagen(*1), tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven.
De levertijden gelden als indicatie en niet als definitieve termijn.
(*1) Dit met uitzondering van maatwerk producten/speciale bestellingen, dit wordt tevens aangegeven bij de artikel-informatie.
6.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en de EU landen tenzij op deze website anders is aangegeven.
6.5 Bij vooruitbetaling: de bestelde levering wordt pas ter verzending aangeboden als het totaalbedrag op onze rekening is bijgeschreven.
7. RETOUR ZENDINGEN
7.1 QASHQAI-CARDESIGN behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag
te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld
(anders dan die van QASHQAI-CARDESIGN of de leverancier van het product) is beschadigd.
7.2 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van QASHQAI-CARDESIGN schade heeft opgelopen die aan
een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt,
zal QASHQAI-CARDESIGN u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.
QASHQAI-CARDESIGN heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
 7.3 Retour zendingen dienen altijd franco aangeleverd te worden. 
 7.4 Electronica producten worden niet retour genomen, mits door ons verkeerd geleverd.
 7.5 Bij creditering zal het bedrag vergoed worden zonder verzendkosten ( mits de levering binnen 2 weken is geweest )
8. RECLAMATIE
  QASHQAI-CARDESIGN is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan.
 Zie ook bij NIEUWS  Belangrijk bij montage
  Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal QASHQAI-CARDESIGN het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze,
  overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.
9. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.
De totale aansprakelijkheid van QASHQAI-CARDESIGN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product hebt betaald.
Gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, zijn uitgesloten.
Voor het overige rust op QASHQAI-CARDESIGN geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
QASHQAI-CARDESIGN neemt geen verantwoording op zich als tijdens de garantie periode van de auto iets van zijn producten de oorzaak is of zou kunnen zijn van defecten aan zijn of haar auto.
Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet
of bewuste roekeloosheid van qashqai-cardesign.nl dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.
Onze meeste technische producten worden over een langere termijn grondig getest onder alle omstandigheden in zomer en winter situatie alvorens deze op de site geplaatst worden.
9.1 GARANTIE
Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- als er zelfstandig veranderingen en/of reparatie (s) zijn verricht, waaronder reparatie(s) die niet met toestemming van fabrikant zijn verricht;
- als de originele factuur / aankoopbon niet kan worden overlegd, of als hierin wijzigingen zijn aangebracht, of als deze onleesbaar is gemaakt;
- als gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of montage.
- als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, nalatig onderhoud, roest en oxydatie door zout (pekel) van winterse omstandigheden.
Door QASHQAI-CARDESIGN afgegeven garanties met betrekking tot niet door QASHQAI-CARDESIGN geproduceerde zaken worden slechts gegeven indien en voor zover de leverancier van QASHQAI-CARDESIGN
een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.QASHQAI-CARDESIGN conformeert zich met de garantievoorwaarden zoals deze worden gesteld door haar leveranciers en auto importeurs. Op de getoonde horloges zit geen garantie, ook kunnen wij niet in staan hoe lang de aanwezige battery levensduur is.
Al onze LED verlichting gaat gecontroleerd de deur uit op de juiste werking, fabricage en materiaal uitvoering. Wij geven 6 maanden garantie zoals vermeld bij het product, mits bij juist gebruik en montage en overleg met welk factuur nummer het is geleverd en het naar ons franco zenden van het defecte artikel
9.2 LINK-VERMELDINGEN
Neemt QASHQAI-CARDESIGN links op haar site die naar andere sites linken dan is QASHQAI-CARDESIGN niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites, waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat er van wordt gemaakt.
10. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle rechtsbetrekkingen tussen QASHQAI-CARDESIGN en u is Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
11.BEVESTIGING
Na bevestiging van uw order betreft de verzendkosten, ( orders vanaf 10,00 euro ex verzendkosten ) het volgende. Als betaling niet na 5 werkdagen binnen komt zal de order op geanuleerd komen en krijgt u via het webshop systeem bericht van.
12 OVERMACHT
In geval van overmacht is qashqai-cardesign.nl niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen.
Onder overmacht wordt verstaan:
- stakingen,
- Vertragingen door winterse omstandigheden,
- brand,
- bedrijfsstoringen,
- ziekte / overlijden,
- corona vertraging
- het niet op tijd leveren van toeleveranciers,
- netwerkstoringen,
- energiestoringen,
- bankstoringen,
- ingeschakelde derden,
- e-mail.
13.E-mail contact & aanpassingen website
13.1 QASHQAI-CARDESIGN streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails en orders binnen een dag te beantwoorden.
13.2 QASHQAI-CARDESIGN behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen.
Gebruik van QASHQAI-CARDESIGN betekent voor particulier en bedrijven dat u onze algemene, garantie en leveringsvoorwaarden accepteert.
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van QASHQAI-CARDESIGN gebruikt worden.

Top

eCommerce by CubeCart